Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld, daarnaast wordt het beleid van de school getoetst.

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst.
Op onze school gaat de MR op in de Schoolraad, maar blijft haar wettelijke status van toetsend orgaan behouden. De Schoolraad, bestaande uit de MR-leden (zowel ouders als leerkrachten), wordt aangevuld met enkele onafhankelijke leden (ouders). De Schoolraad functioneert als gesprekspartner en klankbord van de directie en het team.
Er ontstaat steeds meer samenwerking op het gebied van ouderparticipatie in de vorm van een collectieve Schoolraad (SR) voor de twee scholen in Veldhoven Midden. De twee SR-en zullen ook het komende schooljaar zowel gezamenlijk als afzonderlijk vergaderen. Tijdens deze vergaderingen is er met name aandacht voor de actuele en toekomstige beleidsontwikkelingen richting de Brede School in de MFA Midden.