Een kind kan bij ons op school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige oriëntatie en in samenwerking met ouders en de school van herkomst.

Plaatsingswachtlijst SBO De Verrekijker

Het schoolbestuur van Stichting Veldvest, in samenwerking met de schooldirectie van SBO De Verrekijker, is formeel verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. De afgelopen jaren kennen we een groei van het aantal aanmeldingen op SBO De Verrekijker, waardoor in bijna alle groepen het maximum aantal leerlingen is bereikt. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen, is er daarom voor deze groepen sprake van een plaatsingswachtlijst.

Voordat een leerling op de wachtlijst terecht kan komen, wordt eerst onderzocht of een leerling toelaatbaar is op SBO De Verrekijker. Hiertoe dient de leerling te worden aangemeld bij de CvIT (Commissie van Intake en Toelaatbaarheid) van Veldvest. In deze commissie hebben onder andere de directeur en orthopedagoog van SBO De Verrekijker zitting.

De CvIT beoordeelt het dossier en neemt een besluit met betrekking tot toelaatbaarheid. Op het moment dat er een positief advies is gegeven, volgt een triade/intakegesprek op SBO De Verrekijker. Er wordt dan gekeken naar plaatsbaarheid.
De leerling komt in aanmerking om na de eerstvolgende vakantie in te stromen. Indien er geen plaats is in de betreffende groep, wordt de leerling geplaatst op de wachtlijst. Ouders kunnen er uiteraard ook voor kiezen om zich te oriënteren op een andere SBO-school.

Als er een passende onderwijsplek vrijkomt, kan de leerling geplaatst worden. Situaties waarbij sprake is van een verhuizing van woonplaats, waarbij leerlingen beschikken over een TLV SBO, vormen een uitzondering. Indien deze leerling toelaatbaar wordt geacht, volgt een directe plaatsing.