Een kind kan bij ons op school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige oriëntatie en in samenwerking met ouders en de school van herkomst.
Hieronder vindt u een uitgebreide procesbeschrijving.

U kunt uw kind niet “zomaar” aanmelden op het SBO. Wanneer u de indruk hebt dat uw kind zich binnen de basisschool niet voldoende ontwikkelt kunt u een gesprek  aanvragen met de leerkracht en/of het ondersteuningsteam van de huidige school. Er wordt dan samen met u verkend op welke manier aan de onderwijsbehoefte van uw kind kan worden voldaan.  Dit gesprek kan leiden tot een MDO (multi disciplinair overleg). In een MDO wordt samen met u, het ondersteuningsteam van de huidige school en enkele  deskundigen gekeken naar de ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van uw kind.  Vanuit een MDO op school kan uw kind (in samenspraak met u als ouder en school) worden aangemeld bij de CvIT (Commissie van Intake en toelaatbaarheid) van Veldvest. In deze commissie hebben onder andere de directeur van onze school en de orthopedagoog zitting. Zij zijn goed op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op de basisscholen, de speciale school voor basisonderwijs en andere opvangmogelijkheden.

De basisschool verzorgt in overleg met ouders de aanmelding en stelt hiervoor een dossier op waarin een duidelijke ondersteuningsvraag geformuleerd wordt. De CvIT beoordeelt het dossier en de ondersteuningsvraag en kan eventueel tot aanvullend onderzoek besluiten, dat door de beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest uitgevoerd kan worden. Uiteindelijk neemt de CvIT een besluit met betrekking tot de meest passende onderwijssetting en zal dit in een gesprek met de directie van de school en de ouders toelichten.

Het onderzoek en daaruit voortvloeiende advies kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:

  1. De leerling blijft op school met extra ondersteuning;
  2. De leerling gaat naar een andere basisschool;
  3. De leerling wordt aangemeld voor plaatsing op De Verrekijker, onze school, en ontvangt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring;
  4. De leerling wordt aangemeld voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs en ontvangt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring;
  5. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.

In geval van een advies met betrekking tot traject 3 en 4 wordt een driehoeksgesprek georganiseerd met de vertrekkende school, de ontvangende school en de ouders. Gezamenlijk wordt verkend of de betreffende school de juiste ondersteuning kan bieden. De directeur van het samenwerkingsverband bekrachtigt vervolgens het gezamenlijke advies en geeft een toelaatbaarheidsverklaring af.

Een advies met betrekking tot traject 5 valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. Voor leerlingen met een geldige toelaatbaarheidsverklaring wordt in afstemming met school en ouders een geschikt instroommoment bepaald.