Wij vinden het belangrijk om ouders met regelmaat te spreken over de ontwikkeling van hun kind(eren). In deze gesprekken gaan we gezamenlijk op zoek naar aanvullende ingrediënten om steeds gerichter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Nieuwe leerlingen

Bij de start op onze school vinden we het erg belangrijk dat er samen wordt gezocht naar de juiste begeleiding van uw kind, zodat het zich optimaal kan gaan ontwikkelen. Voor alle nieuwe leerlingen wordt er een overdrachtsgesprek gepland. Hierbij zijn ouders, een vertegenwoordiging van de school van herkomst, eventuele hulpverlening en wij als school betrokken. Daarom zal het betrokken lid van het ondersteuningsteam voorafgaand aan de start bij ons op school, of in de eerste weken, contact met u opnemen om een gesprek te plannen.

Kennismaking en ontwikkelingsperspectief

In oktober wordt er met de ouders van alle leerlingen een kennismakingsgesprek gepland, waarin tevens het ontwikkelingsperspectief met u besproken wordt. De gespreksfrequentie voor het lopende schooljaar zal dan met u afgestemd worden. Dit gesprek vindt plaats met elke ouder, ongeacht het niveau van ondersteuning. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welke verwachting wij hebben van de ontwikkeling van uw kind.

Rapportgesprekken

Na de eerste citoresultaten in januari volgt een gesprek over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief in februari/maart. Het ontwikkelingsperspectief mag gezien worden als rapport voor de ouder. Kinderen krijgen een zogenaamd “kindrapport” mee.

Eind juni volgt het tweede rapport waarin de ontwikkeling, zoals omschreven in het ontwikkelingsperspectief, geëvalueerd wordt. De leerlingen krijgen dan opnieuw een kindrapport mee.

Voortgangsgesprekken

Ouders van leerlingen die gebaat zijn bij onderwijs gerelateerde, intensieve ondersteuning spreken wij naast het kennismakingsgesprek en de rapportgesprekken nog drie keer gedurende het jaar. Deze oudergesprekken staan gepland in de jaarkalender. Indien van toepassing worden deze gesprekken tijdens het kennismakingsgesprek met u afgestemd.

De informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er in elke groep een informatieavond voor ouders gehouden. De leerkrachten vertellen dan wat er in het komende schooljaar allemaal gaat plaatsvinden. U krijgt informatie over de leerstof en de werkwijze in de groep, maar ook over bijzonderheden die bij de groep horen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan informatie over het lees- en schrijfonderwijs in middenbouw 1 of aan het traject over het schooladvies voor het voorgezet onderwijs in de bovenbouwgroepen.