Alle praktische zaken op een rij...

ZIEKMELDEN

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Dit kan telefonisch, op het volgende telefoonnummer: 040-2534527 of per mail verrekijker@veldvest.nl. 

Vervoer

Een deel van onze leerlingen komt dagelijks met een taxibusje naar school. Leerkrachten houden toezicht en controleren het vertrek van school. Het is niet toegestaan om als ouder op de taxistaanplaats te parkeren, met uitzondering van ouders die beschikken over een invalidenparkeerkaart.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL (AVG)

Het maken van beeldopnamen wordt bij een aantal activiteiten en gebeurtenissen door school en/of commissies centraal geregeld. Ook op onze website plaatsen we foto’s van allerlei schoolactiviteiten. Hiervoor wordt vooraf op het inschrijfformulier bij aanmelding op school (AVG) en daarna jaarlijks om uw toestemming gevraagd. U kunt op het formulier aangeven of u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s/ filmopnamen via de diverse communicatiekanalen (website school, website Veldvest, scholen op de kaart, kranten e.d.). Uiteraard kunt u te allen tijde deze toestemming wijzigen of intrekken. Loop daarvoor even bij de administratie van de school binnen.

Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de les film- of foto-opnamen te maken, met bijvoorbeeld hun telefoon, tablet en/of digitale camera. Bij verjaardagen van uw kind op school mag u als ouder zelf wel foto’s maken, maar geen filmopnamen. Het is voor ouders niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op social media te zetten, tenzij uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing is gegeven. Voor foto’s en beeldopnamen van kinderen die, door anderen dan werknemers van de school, op sociale media worden geplaatst, neemt de school geen verantwoordelijkheid.

VERZEKERING VOOR ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Veldvest heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, ouders en personeel) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etcetera) valt niet onder deze dekking. Mocht uw kind per ongeluk of opzettelijk schade veroorzaken aan spullen van school dan zullen wij de schade op u verhalen en u verzoeken dit bij uw WA-verzekering op te geven.

ORGANISATIE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. De groepen lunchen in de klas, samen met een van de teamleden. Daarna spelen zij buiten onder begeleiding van leerkrachten. In de ochtend pauze spelen alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw van SBO de Verrekijker gezamenlijk buiten. Tijdens de lunchpauze worden de groepen gekoppeld aan groepen van EigenWijs. De kinderen van de onderbouw gaan op aparte tijden naar buiten zodat zij lekker rustig kunnen spelen.

ORGANISATIE BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen ondergebracht bij kinderopvangorganisatie Nummereen. Deze organisatie heeft in MFA Midden een aantal ruimtes tot haar beschikking waar zij uw kind voor en na school opvangen. Ook dagopvang en het peuterprogramma worden in de MFA Midden aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Nummereen of hierover nog vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen met Nummereen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0497-582126 of de website www.nummereen.com raadplegen.

HOOFDLUISCONTROLE

In verband met de huidige maatregelen rondom corona zal het luizenpluizen tot nader bericht niet op school worden gedaan en is het verzoek aan u uw kind thuis regelmatig te controleren op luizen en neten. Mochten er luizen of neten zijn geconstateerd verzoeken wij u uw kind direct te behandelen en het aan de leerkracht door te geven, de leerkracht zorgt dan voor een informatiebrief naar alle ouders van betreffende groep.

MEDICIJNGEBRUIK

Soms wordt aan leerkrachten gevraagd om medicijnen toe te dienen aan kinderen of om een andere medische handeling uit te voeren. Doorgaans is de leerkracht hier wel toe bereid, maar hij/zij mag dit pas doen na schriftelijke toestemming van de ouders. Hiervoor moeten ouders dan een verklaring invullen en ondertekenen. Deze verklaring is op school verkrijgbaar bij de administratie.

ZINDELIJKHEID

Als uw kind bij ons op school komt, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Het is voor onze leerkrachten niet inpasbaar om een kind regelmatig te verschonen. Mocht blijken dat uw kind nog niet zindelijk is, dan gaan wij als school daarover met u in gesprek. In het uiterste geval zullen wij pas tot plaatsing van uw kind overgaan als het kind echt zindelijk is.

NASCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

In verband met de RIVM maatregelen rondom corona zullen er wellicht ook dit schooljaar aangepaste activiteiten zijn. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Volledigheidshalve vindt u onderstaand toch een overzicht van mogelijke activiteiten.

Schoolreis
Om het jaar gaan we op schoolreis. Het andere jaar hebben we de Veldhoven Middendag. Voor de begeleiding doen we een beroep op ouders.

Sporttoernooien
In de loop van het jaar vinden verscheidene sportactiviteiten plaats, zoals korfbal- handbal- en voetbaltoernooien. Voor de sportevenementen die buiten schooltijd plaatsvinden is de deelname natuurlijk vrijwillig. Deze activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Voor de begeleiding wordt een beroep gedaan op ouders.

Peanutbaltoernooi
Het peanutbaltoernooi vindt plaats voor de schoolverlaters van de basisscholen in Veldhoven, Vessem, Knegsel, Wintelre en Steensel eind mei.

Verkeersexamen
In leerjaar 7 nemen de kinderen elk jaar deel aan de theoretische verkeersproef die het verkeersdiploma oplevert. Ook nemen de kinderen deel aan een praktisch verkeersexamen.

Excursies
Regelmatig vinden er in de loop van het jaar excursies plaats. Meestal komen deze excursies voort uit het normale lesprogramma. Zoals een bezoek aan de bibliotheek of aan een museum. Ook hier doen we voor extra begeleiding en vervoer een beroep op ouders.

ROOKBELEID

Tabaksrook vormt een risico voor de gezondheid van de kinderen en volwassenen. Daarom verzoeken we u in het bijzijn van kinderen niet te roken. In het gebouw, maar ook op de schoolpleinen en de omgeving geldt een volledig rookverbod.

HONDEN OP HET SPEELPLEIN

Vooral jongere kinderen zijn vaak angstig voor honden. We verzoeken u daarom uw hond niet mee het speelplein op te nemen. Het is niet toegestaan uw hond mee te nemen in het gebouw, met uitzondering van hulphonden.

VERVOERMIDDELEN

Fietsen, brommers, scooters horen niet op een speelplek voor kinderen en zijn daarom ook niet toegestaan op het plein. Rijden op het schoolplein is verboden. Voor het parkeren van deze vervoermiddelen is ruimte op de parkeerplekken en in de fietsenstalling.

MOBIELE TELEFOONS

GSM gebruik is door leerlingen onder schooltijd niet toegestaan. Voor binnenkomst wordt de GSM uitgeschakeld en in een verzamellaatje gelegd tot het einde van de dag. De school is niet verantwoordelijk voor de GSM’s. Na schooltijd kunnen de leerlingen hun toestel weer ophalen en deze mag pas buiten worden aangezet.

GESCHEIDEN OUDERS

Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een scheidingsprotocol in te vullen. Hierin leggen we de gegevens van beide ouders en de omgangsvorm vast. Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na scheiding bestaan.

SCHOOLFOTOGRAAF

Elk jaar worden er schoolfoto’s genomen. Dit houdt in een groepsfoto en individuele foto’s. Per jaar bekijken we met welke fotograaf we werken en of er ook broertjes- en zusjesfoto’s gemaakt (kunnen) worden. Kort voordat de foto’s worden gemaakt, krijgt u hierover bericht. De aankoop van de foto’s is geheel vrij.

SNOEP, FRUIT EN GEZONDE VOEDING

Steeds meer schoolkinderen hebben last van overgewicht. Dat kan op latere leeftijd gezondheidsklachten opleveren. Op veel (middelbare) scholen in Nederland wordt daarom gezonde voeding gestimuleerd. Als school willen wij ons daar ook actiever in opstellen. Snoepen willen we op school zoveel mogelijk beperken. In pauzes stimuleren dat de een gezond tussendoortje eten. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan zal meewerken. Het gaat tenslotte om de gezondheid van uw kind(eren).

KLACHTENREGELING

Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Wij gaan ervan uit dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat uw probleem niet serieus genomen wordt, of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met een van de directieleden. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematieken bespreken met de interne vertrouwenspersonen van onze school.

Vertrouwenspersonen zijn door het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne vertrouwenspersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.