Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen. Hiervoor dient u een verlofformulier in te vullen, dat ondertekend dient te worden door u als ouder. U kunt dit formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij de administratie.

Extra vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel:

  • verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar;
  • verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Over een aanvraag tot en met tien dagen beslist de directeur, hierboven beslist de leerplichtambtenaar.

Geen reden voor verlof is:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkope periode;
  • omdat andere kinderen binnen het gezin vrij hebben;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

Voor een volledige weergave van de verzuimregeling vindt u onder aan de pagina een download. Tevens is het aanvraagformulier voor verlof hieronder te downloaden.

SCHOOLVERZUIM

De school is alert op schoolverzuim: dagelijks nemen de leerkrachten de absenten in alle groepen op. Zij zullen de ouders van leerlingen die zonder kennisgeving afwezig zijn, benaderen en om de reden hiervan vragen. Mocht die reden onverhoopt onbekend blijven, dan moet de school van iedere afwezigheid melding maken bij het Bureau Leerplicht van de gemeentelijke dienst Onderwijs. In voorkomende gevallen kan de leerplichtambtenaar gegevens opvragen over schoolverzuim. De school werkt altijd mee aan een dergelijk verzoek.