SBO De Verrekijker en basisschool EigenWijs willen overal waar mogelijk gezamenlijk één brede school zijn. Waar wij nu en in de toekomst voor staan, is samen te vatten in één zin:
Wij willen een leer-, leef- en werkgemeenschap zijn waarbinnen kinderen zich naar eigen aard en aanleg kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.


De teamleden van SBO De Verrekijker en BS EigenWijs  werken samen als één team, als het gaat over het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. De samenwerking biedt extra kansen. Zo kunnen leerlingen van SBO De Verrekijker een arrangement volgen op BS EigenWijs en andersom. De buitenschoolse activiteiten zoals sportdag, sinterklaas, carnaval en schoolverlatersactiviteiten worden in gezamenlijkheid voorbereid en uitgevoerd

Hierbij vertrekken we vanuit de volgende kernwaarden:

- nieuwsgierigheid
- tolerantie
- verantwoordelijkheid 
- uniciteit

Wat vinden wij belangrijk? 
Onze school wil een plek zijn waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige  tieners, op weg naar een plek in de maatschappij. We bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van  4 t/m 13 jaar. We proberen voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Er is bij kinderen op onze school altijd sprake van een specifieke hulpvraag en/of er is sprake van handelingsverlegenheid bij de basisschool. Als dat is vastgesteld, volgens een vaststaande procedure, kan worden overgegaan tot plaatsing van het kind.