Op SBO De Verrekijker werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en de ontwikkelingsperspectieven, maakt onderdeel uit van deze route.

De 1-Onderwijsroute

Het ondersteuningsteam op onze school bestaat uit een orthopedagoog, regisseurs, leermonitor en de directeur. Aan elke groep is een lid van het ondersteuningsteam gekoppeld om leerkrachten te begeleiden bij het vormgeven van het onderwijs en de ondersteuning. Daarnaast onderhoudt het ondersteuningsteam contact met externen.

Er zijn vijf niveaus van ondersteuning te onderscheiden op onze school:

Ondersteuningsniveau

1

De leerling valt binnen de basisondersteuning van de groep.

2

De leerling heeft op enkele gebieden (een didactisch vak, sociaal-emotioneel, leren leren) kortdurende ondersteuning nodig die vorm kan krijgen binnen het groepsplan.

3

De leerling heeft intensievere ondersteuning nodig op didactisch en/of sociaal-emotioneel en/of leren leren gebied. Er worden aanpassingen in het OPP gedaan en deze worden op regelmatige basis geƫvalueerd. De leerling wordt structureel besproken in het ondersteuningsteam. Er kan sprake zijn van een arrangement. Een van de leden van het ondersteuningsteam is betrokken.

4

Er zijn zorgen op meerdere vlakken, didactisch, sociaal-emotioneel, leren leren en omgeving. De leerling vraagt intensieve ondersteuning en wordt tweewekelijks besproken in het ondersteuningsteam. Naast een van de leden van het ondersteuningsteam, is een orthopedagoog betrokken.

5

De zorg voor de leerling ontstijgt de mogelijkheden van het speciaal basisonderwijs. Er wordt gesproken over een advies en mogelijke verwijzing/plaatsing op een school voor speciaal onderwijs of behandelsetting. Het dossier van de leerling wordt (in afstemming met ouders) ingebracht in de bovenschoolse commissie van Passend Onderwijs (CCT).

Op grond van de aard en de frequentie van feedback worden leerlingen in het ondersteuningsteam ingedeeld in een zorgniveau. In het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt aangegeven in welk niveau hij of zij is ingedeeld.

Het ontwikkelingsperspectief

Elke leerling op onze school beschikt over een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welke verwachting wij hebben van de ontwikkeling van uw kind op het gebied van leren. Het ontwikkelingsperspectief wordt vervolgens als zijnde het rapport tijdens de oudergesprekken besproken. Leerlingen krijgen twee keer per jaar een bijgesteld ontwikkelingsperspectief.